ورود و خروج سفارشی

سه افزونه بسیار ساده و کاربردی شامل: 

نتیجه به صورت تصویر روبرو خواهد شد: